• Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty

   • Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty -  2023 r.:

    1) egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - 23 maja 2023 r. (wtorek) godz. 9:00

    2) egzamin ósmoklasisty z matematyki - 24 maja 2023 r. (środa) godz. 9:00

    3) egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego - 25 maja 2023 r. (czwartek)

     

    Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym - 12, 13, 14 czerwca 2023 r.

     

    Termin przekazania szkołom wyników i informacji - 3 lipca 2023 r.

    Termin wydania zdającym zaświadczeń - 6 lipca 2023 r.

     

    Informacja na temat ukończenia szkoły podstawowej

    W związku z ostatnim rokiem kształcenia w szkole podstawowej informujemy, że w przypadku jeśli uczeń nie przystąpi do Egzaminu Ósmoklasisty to nie kończy szkoły podstawowej zgodnie z art. 44q Ustawy o Systemie Oświaty pkt 1 i 3.

     

    Egzamin ósmoklasisty w 2023 r.

    Język polski

    • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
    • Czas trwania: 120 minut.
    • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:

     część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
     część 2: wypracowanie – 20 pkt.

    • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
    • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

     

    Matematyka

    • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
    • Czas trwania: 100 minut.
    • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
    • Liczba zadań otwartych: 4.

     

    Język obcy nowożytny

    • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
    • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
    • Czas trwania: 90 minut.
    • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.

    Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

     

    Poradnik jak się przygotować do egzaminu z matematyki:

    Sposob_na_matematyke_czyli_jak_dobrze_zdac_egazmin.pdf

     

    WYMAGANIA EGZAMINACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

    https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym 

    Zalacznik_nr_1-_E8_Wymagania_-_do_podpisu.pdf zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2022 r.

    PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

    1. Przypomnienie kluczowych informacji o egzaminie:

    a. harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)

    b. struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności

    c. zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym:

    -losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy również wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą pracować

    - kodowania arkusza egzaminacyjnego

    - sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego

    - rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela

    - zgłaszania konieczności skorzystania z toalety

    - zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy

    d. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi; należy poinformować uczniów, że instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym

    e. sposobu pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki – konieczność wyrwania ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych

    f. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

    g. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; należy również przekazać zdającym, że na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników

    h. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

    i. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

    2. Wskazane jest, aby przekazać uczniom, że na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

    a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

    b. przykładowe arkusze egzaminacyjne

    c. arkusze egzaminu próbnego

    d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

    3. Należy upewnić się, że uczniowie, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi, wiedzą o tym.

    4. Należy upewnić się, że uczniowie wiedzą, w której sali przystępują do egzaminu; o której godzinie powinni być obecni w szkole.

    5. Przed egzaminem należy przekazać uczniom, że wyniki egzaminu poznają i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają

     

    W TRAKCIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

    1. Przed wpuszczeniem zdających do sali egzaminacyjnej należy:

    a. przypomnieć zdającym zasady bezpieczeństwa sanitarnego określone w Wytycznych

    b. powtórzyć informację o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych

    c. upewnić się, że każdy zdający posiada niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki – również linijkę; należy przypomnieć uczniom, że podczas egzaminu nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów

    d. przypomnieć zdającym, aby butelki z wodą stawiali na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

    2. Należy przypomnieć zdającym, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

    3. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem należy przypomnieć uczniom o tym, że:

    a. na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi

    b. po zakończeniu pracy z arkuszem będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

    4. Jeżeli w trakcie egzaminu ósmoklasisty wystąpi konieczność unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu z przyczyn określonych w pkt 5.4., procedurę należy przeprowadzić w sposób możliwie dyskretny, nieprowadzący do piętnowania zachowania ucznia. Informację o unieważnieniu należy niezwłocznie przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) niepełnoletniego ucznia, wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn i dalszego sposobu postępowania.

     

    PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

    1. W przypadku unieważnienia egzaminu z przyczyn określonych w pkt 7.1.3. szkoła jest zobowiązana udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.

    2. Zdającym należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.