• Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty

   • Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty -  2022 r.:

     

    1) egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - 24 maja 2022 r. (wtorek) godz. 9:00

    2) egzamin ósmoklasisty z matematyki - 25 maja 2022 r. (środa) godz. 9:00

    3) egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego - 26 maja 2022 r. (czwartek)

     

    Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym - 13, 14, 15 czerwca 2022 r.

     

    Termin przekazania szkołom wyników i informacji - 

    Termin wydania zdającym zaświadczeń - 

     

    Informacja na temat ukończenia szkoły podstawowej

    W związku z ostatnim rokiem kształcenia w szkole podstawowej informujemy, że w przypadku jeśli uczeń nie przystąpi do Egzaminu Ósmoklasisty to nie kończy szkoły podstawowej zgodnie z art. 44q Ustawy o Systemie Oświaty pkt 1 i 3.

     

    Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

    Język polski

    • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
    • Czas trwania: 120 minut.
    • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:

     część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
     część 2: wypracowanie – 20 pkt.

    • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
    • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

     

    Matematyka

    • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
    • Czas trwania: 100 minut.
    • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
    • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

     

    Język obcy nowożytny

    • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
    • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
    • Czas trwania: 90 minut.
    • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.

    Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

     

    Poradnik jak się przygotować do egzaminu z matematyki:

    Sposob_na_matematyke_czyli_jak_dobrze_zdac_egazmin.pdf

     

    WYMAGANIA EGZAMINACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

    https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym 

    Zalacznik_nr_1-_E8_Wymagania_-_do_podpisu.pdf zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2021 r.

     

    ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W DNIACH 25.05 – 27.05.2021 R.  W PSP W RZĘDZINACH

     

    1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

    2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 3.

    3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

    4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem    sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

    5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy. Osoby oczekujące na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowują odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

    6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

    7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

    8. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką jedno- lub wielorazową.

    9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

    10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

    1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

    2) wychodzi do toalety

    3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

    Do kluczowych zasady związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa należy także niedotykanie przez zdającego dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia).

    11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku /stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

    12. Jeżeli ze względów zdrowotnych zdający nie może zasłaniać ust i nosa maseczką, rodzice ucznia przekazują stosowną informację dyrektorowi szkoły nie później niż 18 maja 2021 r. Uczeń taki przystępuje do egzaminu w oddzielnej sali egzaminacyjnej.

    13. W trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.

    14. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwali oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

    15. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie uczniowie mają dzielić się z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, nie tworząc grup na terenie szkoły.

    16. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

    17. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed i po każdym egzaminie.

     

    PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

    1. Przypomnienie kluczowych informacji o egzaminie:

    a. harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)

    b. struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności

    c. zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym:

    -losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy również wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą pracować

    - kodowania arkusza egzaminacyjnego

    - sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego

    - rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela

    - zgłaszania konieczności skorzystania z toalety

    - zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy

    d. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi; należy poinformować uczniów, że instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym

    e. sposobu pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki – konieczność wyrwania ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych

    f. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

    g. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; należy również przekazać zdającym, że na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników

    h. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

    i. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

    1a. Informacje na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego, określone w Wytycznych. Informacje te mogą być przekazane zdającym i ich rodzicom np. w postaci informacji na stronie internetowej szkoły, drogą mailową, w postaci komunikatu na tablicy informacyjnej w szkole / przed szkołą.

    2. Wskazane jest, aby przekazać uczniom, że na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

    a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

    b. przykładowe arkusze egzaminacyjne

    c. arkusze egzaminu próbnego

    d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

    3. Należy upewnić się, że uczniowie, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi, wiedzą o tym.

    4. Należy upewnić się, że uczniowie wiedzą, w której sali przystępują do egzaminu; o której godzinie powinni być obecni w szkole, jakie szczególne zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w tym zasady dotyczące wpuszczania i wypuszczania uczniów z sali egzaminacyjnej, obowiązują w 2021 r.

    5. Przed egzaminem należy przekazać uczniom, że wyniki egzaminu poznają i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają

     

    W TRAKCIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

    1. Przed wpuszczeniem zdających do sali egzaminacyjnej należy:

    a. przypomnieć zdającym zasady bezpieczeństwa sanitarnego określone w Wytycznych

    b. powtórzyć informację o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych

    c. upewnić się, że każdy zdający posiada niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki – również linijkę; należy przypomnieć uczniom, że podczas egzaminu nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów

    d. przypomnieć zdającym, aby butelki z wodą stawiali na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

    2. Należy przypomnieć zdającym, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

    3. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem należy przypomnieć uczniom o tym, że:

    a. na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi

    b. po zakończeniu pracy z arkuszem będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

    4. Jeżeli w trakcie egzaminu ósmoklasisty wystąpi konieczność unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu z przyczyn określonych w pkt 5.4., procedurę należy przeprowadzić w sposób możliwie dyskretny, nieprowadzący do piętnowania zachowania ucznia. Informację o unieważnieniu należy niezwłocznie przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) niepełnoletniego ucznia, wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn i dalszego sposobu postępowania.

     

    PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

    1. W przypadku unieważnienia egzaminu z przyczyn określonych w pkt 7.1.3. szkoła jest zobowiązana udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.

    2. Zdającym należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.