• Samorząd Uczniowski 2021/2022

   • Uczniu! Jeśli masz ciekawe pomysły i chciałbyś je zrealizować przyjdź do nas!

    Opiekun samorządu w roku szkolnym 2021/2022 - Magdalena Suszek

    Przewodnicząca samorządu uczniowskiego - Marcela Świątczak

    Zastępcy: Zuzanna Ziołecka

    Członkowie: Oliwia Woźniak, Aleksandra Krawiec, Wiktoria Siarkowska, Hanna Kowal, Szymon Plikus

     Samorząd Uczniowski Szkoły

    1. Szkole działa Rada Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej „RSU”, stanowiąca statutowy organ reprezentujący społeczność uczniowską Szkoły.

    2. Na czele RSU stoi przewodniczący wybierany przez ogół uczniów.

    3. Kadencja rad samorządów oddziałowych trwa od 20 września do 19 września roku następnego. Kadencje RSU trwa jeden rok, od 15 maja do 14 maja.

    4. Zasady wybierania i działania RSU określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów Szkoły.

    5. Do kompetencji RSU należy przedstawianie wniosków i opinii Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto:

    1) opiniowanie programów profilaktyki i wychowawczego Szkoły;

    2) opiniowanie projektu sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, sprawowanego nad Szkołą przez Kuratora Oświaty,

    3) organizowanie pomocy koleżeńskiej;

    4) inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły i środowiska;

    5) rozstrzyganie sporów między uczniami;

    6) organizowanie i współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;

    7) redagowanie treści umieszczanych na tablicy ogłoszeń i tablicy z informacjami o pracy Szkoły;

    8) opiniowanie pracy nauczycieli;

    9) wybieranie opiekuna samorządu uczniowskiego.