• RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

   • przewodnicząca - Katarzyna Rohde

    zastępca przewodniczącej -  Martyna Trapp

    sekretarz - Anna Kryszkiewicz 

    skarbnik -  Krystyna Gryzik 

     

    Ramowy Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rzędzinach

    1. Na podstawie art.53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z póź. zm. w szkole może działać rada rodziców. Zasady jej tworzenia uchwala ogół rodziców regulamin działalności rady rodziców-uchwala rada. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

    2. Kompetencje rady rodziców:

    1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

    a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;

    b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

    2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

    3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

    4) w celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

    3. Organizacja działania ogółu rodziców i rady rodziców:

    1) najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie wszystkich rodziców. Zebranie jest zwoływane przynajmniej raz w czasie kadencji rady oraz przed pierwszym wyłonieniem rady w szkole;

    2) podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „oddziałową radę rodziców” składającą się z 3 osób;

    3) radę rodziców szkoły tworzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych;

    4) plenarne zebranie rady rodziców wybiera 4 osoby spośród siebie stanowiące prezydium;

    a) tak aby można było wyłonić funkcję: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu

    5) kadencja rady rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od miesiąca września do pierwszego zebrania następnego roku.

    4. Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców:

    1) uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu;

    2) uchwały są protokołowane w protokolarzu rady rodziców. Za protokolarz rady rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.

    5. Wybory do organów rady rodziców:

    1) wybory do rady rodziców /oddziałowej rady rodziców/, prezydium rady rodziców do odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym;

    2) lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić /ustnie/ swoją zgodę na kandydowanie;

    3) wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali większość głosów uczestników prawomocnego zebrania wyborczego;

    4) przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie;

    5) nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu;

    6) ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego rady rodziców:

    7) wybór większością głosów /jawny lub tajny/ przewodniczącego i sekretarza zebrania;

    8) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym;

    9) informacja dyrektora szkoły o stanie i funkcjonowaniu placówki;

    10) wybory nowych organów rady rodziców:

    a)  ustalenie przez przewodniczącego i sekretarza zebrania listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,

    b)  przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów zgłoszonych przez ogół rodziców,

    c)  głosowanie,

    d)  ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego zebrania,

    11) plenarna dyskusja programowa, uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności rady rodziców w następnej kadencji;

    12) ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji;

    13) wolne głosy i wnioski;

    6. Ramowy plan pracy rady rodziców:

    1) plenarne zebranie ogółu rodziców szkoły zwoływane jest przez plenarne posiedzenie rady rodziców, co najmniej raz w czasie kadencji rady;

    2) plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym;

    3) zebranie plenarne rady rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek oddziałowych rad rodziców, na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej - złożony do prezydium rady;

    4) prezydium rady rodziców obraduje w razie potrzeby. Na posiedzenie prezydium zaprasza się dyrektora szkoły oraz inne osoby;

    5) posiedzenia prezydium rady rodziców są protokołowane, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium;

    6) uchylony52

    7) zebrania rodziców poszczególnych oddziałów odbywają się z inicjatywy rodziców, oddziałowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.

    7. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców

    1) rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

    a) ze składek rodziców,

    b) z wpłat osób fizycznych , organizacji, instytucji i fundacji,

    c) z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i społeczności lokalnej,

    d) z działalności gospodarczej,

    2) forma składek na rzecz rady rodziców zatwierdza w imieniu prezydium rady rodziców jej przewodniczący;

    3) wydatki  rady rodziców zatwierdza w imieniu prezydium rady rodziców jej przewodniczący;

    4) do obsługi księgowo-rachunkowej prezydium wyznacza skarbnika rady rodziców;

    5) wydatki środków rady rodziców ustala się w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

    8. Zmiany w regulaminie.

    1) zmian w regulaminie rady rodziców dokonuje rada rodziców większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 jej członków, w głosowaniu jawnym, a w przypadku sporów personalnych kontrowersyjnych na wniosek członka rady rodziców w głosowaniu tajnym.