• PEDAGOG SZKOLNY

    • PEDAGOG SZKOLNY - EWA BAJUK

      

     GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/23

      

     PONIEDZIAŁEK        07:40 - 13:30   (LEKCJE: 1h, 5h,6h)

     WTOREK                    07:40 - 12:20   (LEKCJE: 4h)

     ŚRODA                       07:40 - 12:25   

     CZWARTEK               07:40 - 13:10   (LEKCJE: 1h, 4h, 6h)

     PIĄTEK                       07:40 - 12:40   (LEKCJE: 1h) 

      

     Jeśli Rodzic/Rodzice chcieliby spotkać się ze mną w godzinach popołudniowych, proszę o poinformowanie mnie, kiedy i o której godzinie Państwu pasuje.

     Serdecznie zapraszam

                                                   Ewa Bajuk

      

     UCZNIU  - możesz skontaktować się ze mną, jeśli:

     - chciałbyś z kimś porozmawiać,

     - masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

     - nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,

     - masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen,

     - masz problemy rodzinne,

     - chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,

     - chciałbyś pomagać innym,

     - masz problem z wyborem szkoły gimnazjalnej. Zapraszam.

      

     Czym zajmuje się pedagog szkolny?

     (według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej)

     1. Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.

     2. Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

     3. Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

     4. Podejmowaniem działań profilaktyczno – wychowawczych w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

     5. Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli.

     6. Współpracą z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

     7. Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów.

     8. Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

      

     INSTYTUCJE POMOCOWE, DZIAŁAJĄCE W NASZEJ GMINIE, POWIECIE:

     - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach

     ul. J.Korczaka 27, 72-009 Police,

     tel. 91- 3176-729

      

     - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej Szczecińskiej

     ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

     Tel: 91- 311-33-93

     - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej Szczecińskiej

     Wołczkowo ul. Lipowa 51

     Tel. 91 - 311-23-07
      

     - Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny – Ośrodek Pomocy
     dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Oddział w Dołujach

     tel. 695 264 651

     tel. 91 311 88 19,  

     ul. Daniela 32,  72-002 Dołuje
     poniedziałek – wtorek 14.00 – 18.00
     środa – czwartek – piątek 8.00 – 12.00


     - Komisariat Policji w Mierzynie

     tel. 91 821 73 95

     ul. Welecka 2,  72-006 Mierzyn


     - Straż Gminna

     tel. 91 311 52 56

     Adres: ul. Daniela 32, 72-002 Dołuje

      

     RAMKA POMOCOWA