• WYCIECZKA EDUKACYJNA KLASY 3 DO SZCZECINA

     • 18 kwietnia w Dniu Zabytków odbyła się w ramach realizacji innowacji wycieczka edukacyjna klasy III do Szczecina. Przygoda rozpoczęła się od zwiedzania Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. To jedno z największych w Polsce muzeów o profilu technicznym mieści się we wpisanej do rejestru zabytków zajezdni tramwajowej przy ulicy Niemierzyńskiej. W muzeum prezentowana jest historia szczecińskiej komunikacji miejskiej, tramwajowej i autobusowej. W czasie zwiedzania uczniowie mogli również podziwiać kolekcję obejmującą wyroby fabryk dwóch pokoleń szczecińskiej rodziny Stoewerów: stare motocykle, samochody, rowery, maszyny do pisania i do szycia. Na koniec przyszedł czas na zakup wybranych pamiątek i przerwę na słodkości.

      Druga część wyprawy to przygoda przyrodnicza. W pierwszej kolejności trzecioklasiści przespacerowali się przez Park Dendrologiczny, Park Kasprowicza, w którym mogli zobaczyć: Pomnik Czynu Polaków, Amfiteatr imienia Heleny Majdaniec, czy też Ogród Różany- „Różanka”, założony 1928 r. z przepiękną „Ptasią Fontanną”.

      Trzeci i ostatni punkt zwiedzania to przepiękne i malownicze miejsce jakim są Syrenie Stawy. Jest to zespół jezior położonych w Dolinie Niemierzyńskiej, w przyrodniczo- krajobrazowym Parku Arkońskim. Znajdują się tam pięknie utwardzone ścieżki, pomosty, altanki, tablice informacyjne i zielona szkoła z edukacyjnymi grami dla najmłodszych.  Dzieci mogły tam  podziwiać kaczki, łabędzie, rozwiązywać różne zagadki przyrodnicze, zobaczyć ul założony w naturalnych warunkach, czy też zimowy domek dla jeży.

      Wycieczka zakończyła się spacerem przez Las Arkoński, wzdłuż kąpieliska „Arkonka” do Jeziora „Głębokie”. Wszyscy z wycieczki wrócili zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. Edyta Urban

     • 14 kwietnia 2023 roku - 1057 rocznica Chrztu Polski.

     • 13 i 14 kwietnia uczniowie klas 6 i 8 poszerzali wiedzę o przyjęciu przez Mieszka I chrztu. Od 5 lat w Polsce obchodzimy w dniu 14 kwietnia Narodowe Święto Chrztu Polski. Chrzest Polski datuje się na rok 966, chociaż nie jest to pewne, gdyż źródła średniowieczne różnią się zarówno w opisie okoliczności, w jakich doszło do chrztu, jak też podają różne daty tego wydarzenia. Data 14 kwietnia 966 roku jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego. Uczniowie klas 6 i 8 obejrzeli film o chrzcie Mieszka I, poznali ewentualne miejsca, w których Mieszko mógł zostać ochrzczony i analizowali skutki przyjęcia chrztu. Dzięki przyjęciu chrztu nastąpił wzrost znaczenia polskiego władcy wśród władców europejskich oraz nastąpił rozwój kulturalny naszego państwa.

     • Zakup wyżywienia - sprawy techniczne

     • W okresie do dnia 13 kwietnia br. rodzice mogą kontaktować się w sprawach technicznych, związanych z zakupem posiłków pod numerem 91 300 08 50. Sprawy techniczne to kwestie związane z zakupem elektronicznym, płatnościami, pomocą w samodzielnym odwołaniu posiłku, saldem płatności, logowaniem, resetowaniem hasła, itp. Telefony odbierane są w godzinach 10-16, według kolejki połączeń. 

      W przypadku konieczności, termin funkcjonowania infolinii zostanie wydłużony. 

     • ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

     • Rzędziny,  dnia 05 kwietnia 2023 r.

       

      INFORMACJE DLA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA O ZASADACH WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA ZAPEWNIONEGO DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH

      DO  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

      W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZĘDZINACH

       

      Szanowni Państwo,

                  Informujemy, że od dnia 01 kwietnia 2023 r. zmieniły się zasady wnoszenia opłat za posiłki dla Państwa dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do innych form wychowania przedszkolnego, tj. punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dobra. Ma to związek ze zmianą formuły organizacji wyżywienia  w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobra. 

       

      Co to oznacza dla Rodziców / Opiekunów prawnych ?

      Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek zapewnić Państwa dzieciom wyżywienie podczas ich pobytu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym bądź w punkcie przedszkolnym.

      Natomiast Państwa obowiązkiem jest wnieść opłaty za te posiłki w wysokości adekwatnej do wartości tzw. „wsadu do kotła”, zgodnie z ofertą wykonawcy i ustaleniami dyrektora poczynionymi w porozumieniu z Wójtem (art. 106 ust. 3 w/w ustawy Prawo oświatowe -Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 tj. z późn. zm.).

      Opłaty za korzystanie z wyżywienia w placówkach wychowania przedszkolnego (w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych) mają charakter publicznoprawny i stanowią niepodatkowe należności budżetowe, które w zamian za zapewnienie Państwa dzieciom posiłków, są należne Gminie. Powyższe wynika z art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz.U. 2022 poz. 2082 tj. z późn. zm.).

      Zgodnie z tym przepisem „opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

       

      Oznacza to, że na każdy miesiąc będą Państwa dzieciom zapewnione posiłki na wszystkie dni funkcjonowania placówki oświatowej  za które zostanie ustalona z góry opłata za wyżywienie.

       

      Skąd Rodzice /Opiekunowie prawni mają uzyskać informację o wysokości opłat za posiłki od 11.04.2023 r.?

      Zostanie Państwu udostępniony od 06.04.2023 r. elektroniczny system do obsługi wyżywienia (https://app.jemwszkole.pl), w którym będą publikowane kwoty do zapłaty za posiłki za dany miesiąc, a także będzie można zrezygnować z całodziennego wyżywienia w dniach, w których dziecko nie będzie mogło skorzystać z zapewnionych mu posiłków (np. z powodu nieobecności w oddziale przedszkolnym). W kwietniu br. będzie to okres od 11.04.2023 r. do 28.04.2023 r.

      Każdy z Rodziców / Opiekunów prawnych otrzyma login i pierwsze hasło w celu rejestracji swojego dziecka w w/w elektronicznym systemie. Prosimy o niezwłoczne zalogowanie się i założenie konta w celu możliwości korzystania w pełnym zakresie z tego systemu, np. w celu rezygnacji z wyżywienia. Login i hasło prześlę Państwu niezwłocznie po wygenerowaniu.

      Opłaty należy wnosić w pełnej ustalonej wysokości do 25-dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wyżywienia dziecka.

      Wyjątkiem jest okres od 11.04.2023 r. do 28.04.2023 r. opłatę za wyżywienie za ten okres należy wnieść do 09 kwietnia 2023 r., aby dziecko otrzymało posiłek od 11.04.2023 r.

      Łączna kwota to iloczyn stawki dziennej 12,30 zł i liczby dni w danym okresie/miesiącu.

       

      Skąd wynika wysokość opłaty za całodzienne wyżywienie?

      Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor placówki wychowania przedszkolnego w porozumieniu z Wójtem Gminy Dobra.  Państwo ponosicie koszty tylko tzw. „wsadu do kotła”.

      Wysokość opłat ustalonych w w/w porozumieniu (w tym „wsadu do kotła”) wynika ściśle ze stawek wskazanych przez wykonawcę.

       

      Czy w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za posiłki zostanie zwrócona Rodzicowi / Opiekunowi prawnemu ?

      Tak. Należy się Państwu należy zwrot kwot za niewykorzystane posiłki, co wynika z zasady ekwiwalentności, tj. Rodzic ponosi opłaty w takim zakresie, w jakim dziecko faktycznie skorzystało z wyżywienia. Warunkiem otrzymania zwrotu jest jednak zgłoszenie faktu nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 06:30 w dniu, poprzedzającym pierwszy dzień nieobecności dziecka. Zgłoszenia należy dokonać przez elektroniczny system do obsługi wyżywienia.

      Dostawca odpowiedzialny za dostarczenie posiłku i placówka  muszą otrzymać taką informację na tyle wcześnie, aby nie przygotowywać nadmiarowych posiłków i ponosić w związku z tym zbędnych kosztów.

       

      Zgłoszenie  nieobecności po wskazanym wyżej terminie będzie wiązało się z Państwa obowiązkiem zapłaty za posiłki. Alternatywnie będzie możliwy odbiór wyżywienia na wynos.

      Opłaty za posiłki niewykorzystane (pod warunkiem zgłoszenia  w terminie) zostaną Państwu zwrócone w postaci pomniejszenia opłaty w kolejnych miesiącach.

       

      Jak będą traktowane zaległości z opłatami?

      W takim przypadku wierzycielem z tytułu zaległych opłat nie jest oddział przedszkolny, lecz Gmina Dobra – jako organ prowadzący.

      Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z posiłków w placówkach wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 t.j. z późn. zm).

      W przypadku zaległości stosowane będą procedury związane z egzekucją należnych Gminie dochodów samorządowych jednostek budżetowych, tj. kierowane będą do zobowiązanych wezwania do zapłaty, a także podejmowane będą czynności zmierzające do wykonania zobowiązania w drodze egzekucji administracyjnej.

       

      Podstawa prawna:

      1. Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022r. poz.2082t.j.).
      2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022r. poz.1634 t.j.).

      3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 1082 t.j.)

      4. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479 t.j.)

       

     • ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W SZKOLE

     • Rzędziny,  dnia 05 kwietnia 2023 r.

       

      INFORMACJE DLA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA O ZASADACH WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA ZAPEWNIONEGO DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH

      DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĘDZINACH

       

      Szanowni Państwo,

      Iformujemy, że od dnia 01 kwietnia 2023 r. zmieniły się zasady wnoszenia opłat za posiłki dla Państwa dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Ma to związek z faktem zmiany formuły organizacji wyżywienia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobra. 

       

      Co to oznacza dla Rodziców / Opiekunów prawnych ?

      Szkoły podstawowe mają zapewnić Państwa dzieciom gorący posiłek i możliwość jego spożycia podczas ich pobytu w szkole. 

      Korzystanie z posiłków jest dobrowolne i odpłatne. W przypadku woli wykupienia wyżywienia - Państwa obowiązkiem jest wnieść opłaty za te posiłki w wysokości adekwatnej do wartości tzw. „wsadu do kotła”, zgodnie z ofertą wykonawcy i ustaleniami dyrektora poczynionymi w porozumieniu z Wójtem (art. 106 ust. 3 w/w ustawy Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 tj. z późn. zm.).

      Oznacza to, że na każdy miesiąc będą Państwo mieli możliwość zakupu obiadów – drugiego dania z kompotem w wysokości 10,00 zł na wszystkie dni funkcjonowania placówki oświatowej.

       

      Skąd Rodzice /Opiekunowie prawni mają uzyskać informację o wysokości opłat za posiłki od 12.04.2023 ?

      Zostanie Państwu udostępniony od 06.04.2023 r. elektroniczny system do obsługi wyżywienia (https://app.jemwszkole.pl), w którym będą publikowane kwoty do zapłaty za posiłki za dany miesiąc. W kwietniu br. będzie to okres od 12.04.2023 r. do 28.04.2023 r. Zainteresowani wyżywieniem będą mieli możliwość złożenia zamówienia posiłków, a także będzie można zrezygnować z wyżywienia w dniach, w których dziecko nie będzie mogło skorzystać z zapewnionych mu posiłków (np. z powodu nieobecności w szkole).

       

      Każdy z Rodziców / Opiekunów prawnych  otrzyma login i pierwsze hasło w celu rejestracji swojego dziecka w w/w elektronicznym systemie. Prosimy o niezwłoczne zalogowanie się w aplikacji  i założenie konta w celu możliwości korzystania z pełnym zakresie z tego systemu, np. w celu złożenia zamówienia albo rezygnacji z obiadu.  Login i hasło prześlę Państwu niezwłocznie po wygenerowaniu.

      Zamówienia i opłaty należy wnosić  do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wyżywienia dziecka.

      Wyjątkiem jest okres od 12.04.2023 r. do 28.04.2023 r. – zamówienie i związaną z tym opłatę należy wnieść do 09 kwietnia 2023 r., aby dziecko otrzymał posiłek od 12.04.2023 r.

       

      Skąd wynika wysokość opłaty za obiady?

      Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor placówki wychowania przedszkolnego w porozumieniu z Wójtem Gminy Dobra.  Państwo ponosicie koszty tylko tzw. „wsadu do kotła”.

      Wysokość opłat ustalonych w w/w porozumieniu (w tym „wsadu do kotła”) wynika ściśle ze stawek wskazanych przez wykonawcę.

       

      Czy w przypadku nieobecności dziecka  w szkole opłata za posiłki zostanie zwrócona Rodzicowi / Opiekunowi prawnemu ?

      Tak. Należy się Państwu należy zwrot kwot za niewykorzystane posiłki, co wynika z zasady ekwiwalentności, tj. rodzic ponosi opłaty w takim zakresie, w jakim dziecko faktycznie skorzystało z wyżywienia. Warunkiem otrzymania zwrotu jest jednak zgłoszenie faktu nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 6:30 w dniu, poprzedzającym pierwszy dzień nieobecności dziecka. Zgłoszenia należy dokonać przez elektroniczny system do obsługi wyżywienia.

      Dostawca odpowiedzialny za dostarczenie posiłku i placówka  muszą otrzymać taką informację na tyle wcześnie, aby nie przygotowywać nadmiarowych posiłków i nie ponosić  w związku z tym zbędnych kosztów.

      Zgłoszenie  nieobecności po wskazanym wyżej terminie będzie wiązało się z Państwa obowiązkiem zapłaty za posiłki. Alternatywnie będzie możliwy odbiór wyżywienia na wynos. 

      Opłaty za posiłki niewykorzystane (pod warunkiem zgłoszenia  w terminie) zostaną Państwu zwrócone w postaci pomniejszenia opłaty w kolejnych miesiącach.

       

      Podstawa prawna:

      1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634).

      3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082
      z późn. zm.).

      4. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
      (Dz. U. z 2022 r. poz. 479).

       

     • PRZYGOTOWANIA DO WIELKANOCY - LEKCJA OTWARTA

     • Podczas lekcji otwartej języka polskiego, uczniowie skorzystali z możliwości i zgłębili wiedzę na temat tradycji wielkanocnych. Dowiedzieli się skąd wzięła się tradycja malowania pisanek, dlaczego mazurek wielkanocny jest taki słodki, a także jakie jest pochodzenie zajączka wielkanocnego.​​​​​​​

      Uczniowie szykowali koszyczek wielkanocny i poznali znaczenie jego zawartości. Było ciekawie i zabawnie.

     • TRADYCJE WIELKANOCNE - LEKCJA OTWARTA

     • 3 kwietnia odbyła się w szkole lekcja otwarta, którą poprowadziła pani Wioletta K. Na lekcję przyszli inni nauczyciele z uczniami. Zajęcia dotyczyły przygotowań do świąt wielkanocnych. Uczniowie obejrzeli film o pisance a następnie wykonali kurczaczka, który będzie ozdobą stołu wielkanocnego. 

      Celem lekcji otwartej jest współpraca pomiędzy nauczycielami, co sprzyja wymianie osobistych doświadczeń i pozwala wzbogacić warsztat metodyczny każdego z nich. W ten sposób można uzyskać wymierne korzyści w postaci na przykład nowych pomysłów na prowadzenie zajęć.

      A to efekty tych zajęć. Czyż nie piękne?

     • ZAMAWIANIE POSIŁKÓW

     • Szanowni Państwo,

       

      Od 03.04.2023 r. do 07.04.2023 r. wprowadzamy nowy system zamawiania posiłków „zamowposilek.pl”. Rejestracja jest już uruchomiona.

       

      Rejestracja jest możliwa na naszej stronie internetowej:

       

      https://aplikacja.zamowposilek.pl/open_registration

       

      Poniżej znajdują się linki do filmów instruktażowych (należy kliknąć w poniższe linki aby otworzyć lub skopiować do przeglądarki internetowej):

       

      jak się zarejestrować:

      https://youtu.be/mVUF8pUVsQM

       

      jak płacić i zamawiać posiłki:

      https://bit.ly/2J7o0xz

       

      Nasz system działa na zasadzie przedpłat, to znaczy, aby móc zamówić posiłki należy najpierw dokonać wpłaty zaliczki, a po jej zaksięgowaniu w aplikacji złożyć zamówienie (wybrać zestawy na poszczególne dni). Sama wpłata nie oznacza zamówienia, ponieważ nie wiemy jakie zestawy zostały wybrane i na które dni.

       

      Zamówienie i anulowanie (zestawów zawierających całodzienne wyżywienie w przypadku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub punktów przedszkolnych albo drugiego dania z kompotem w przypadku szkół podstawowych) jest możliwe do godz. 06:30 w dniu poprzedzającym pierwszy dzień nieobecności dziecka.

       

      Po zarejestrowaniu zachęcamy Państwa do skorzystania z wygodnej aplikacji mobilnej na telefony.

        Jak to zrobić:

      • w telefonie z systemem Android (Samsung, LG, HTC, Huawei i inne)  należy wejść w „Sklep Play” (Google Play), w telefonie firmy iPhone należy wejść w sklep „App Store”.
      • następnie wyszukać „zamowposilek.pl” z ikonką 
      • kliknąć „zainstaluj” i „otwórz”
      • pozostaje już tylko zalogowanie się – login to podany przy rejestracji email, a hasło jest to samo jakie nadano przy pierwszym logowaniu

       

      W przypadku problemów z rejestracją lub samą aplikacją prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta przez naszą stronę www.zamowposilek.pl lub po udanym zalogowaniu przez zakładkę "Pomoc > Wyślij wiadomość”. W „Pomocy” znajdą Państwo również aktualną instrukcję obsługi aplikacji.

       

      Pytania odnośnie jadłospisu, diet itp. prosimy kierować bezpośrednio do dostawcy posiłków, również poprzez zakładkę „Pomoc”.

       

      Pozdrawiamy

      Zespół zamowposilek.pl