• STYPENDIUM SZKOLNE I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 2021

     • Utworzono: wtorek, 31, sierpień 2021 21:14

      STYPENDIUM SZKOLNE I WNIOSEK O PRZYZNANIE

      ZASIŁKU SZKOLNEGO

      Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra.

      Informuję, że do 15 września 2021 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra. Jednocześnie przypominam, że od stycznia 2021 r. podmiotem wypłacającym pomoc materialną o charakterze socjalnym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24 A.

      Wnioski do pobrania znajdą Państwo na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej: www.opsdobra.pl w zakładce „druki”.

      Osoba do kontaktu: Patrycja Karczyńska, tel.: 91-311-33-04, 507-824-043

      Informacje dotyczące stypendium szkolnego

      Stypendium szkolne przysługuje:

      • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służ społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

      • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

      Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, tj. nie przekraczających kwoty 528,00 , a od 1 stycznia 2022 r. kwoty 600,00 zł, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

      Przez definicję rodziny rozumie się osoby pozostające w faktycznym związku za wyjątkiem osób pełnoletnich, nie uczących się i bez stałych źródeł dochodu, odbywających zasadniczą służbę wojskową lub pozostających czasowo w miejscu odosobnienia, np. areszt, więzienie, szpital zamknięty.

      Wniosek o przyznanie stypendium można otrzymać w:

      • szkołach podstawowych na terenie Gminy Dobra,

      • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, przy ul. Granicznej 24A,

      • na stronie internetowej www.opsdobra.pl w zakładce „druki”.

      Szczegółowe informacje na temat stypendium można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej przy ul. Granicznej 24a lub pod nr tel.: 91-311-33-04

      Wypełnione wnioski wraz z odpowiednimi zaświadczeniami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Granicznej 24a w terminie do dnia 15 września 2021 r. (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do dnia 15 października 2021 r.)

      Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

      1. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

      Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

      • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

      • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne,

      • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

      Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznych użytecznych, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz 693 – obowiązuje od 31 sierpnia 2015 r.), dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

      Osoby bezrobotne powinny przedłożyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się za pośrednictwem systemu praca.gov.pl lub po uprzednim umówieniu się telefonicznie tel. 91 312 32 04.

      Do kontaktu z pracownikami urzędu pracy służą telefony:

      sekretariat tel. 91 424 08 59

      kancelaria tel. 91 312 32 05

      rejestracja tel. 91 312 32 04

      obsługa cudzoziemców i pracodawców te. 91 312 32 88, 91 312 32 16

      2. Odcinek emerytury/renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

      3. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.

      4. W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej należy dostarczyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z tych świadczeń.

      5. Oświadczenie o otrzymywanych alimentach (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym, itp.).

      6. Stosowane zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

     • ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021-2022

     • Utworzono: piątek, 27, sierpień 2021 13:04

      Dnia 1 września 2021 r.

      o godz. 8:00

      odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2021-2022.

       

      W związku z wytycznymi dotyczącymi przestrzegania bezpieczeństwa związanego z Covid-19 harmonogram dnia będzie wyglądał następująco:

      1. Uczniowie oczekuję na wejście do szkoły przed budynkiem.

      2. O godz. 7:55 udają się z wychowawcami do klas:

      kl. 1 sala nr 13

      kl. 2 sala nr 3

      kl. 3 sala nr 4

      kl. 4 sala komputerowa

      kl. 5 sala nr 6

      kl. 7 sala nr 10

      kl. 8 sala nr 5

      Uczniowie wchodzą do budynku szkoły pojedynczo z zachowaniem dystansu społecznego – 1,5 m, podczas pobytu w szkole (przestrzeń wspólna) mają zakryte usta i nos - maseczki ochronne. Jeżeli uczeń przyprowadzany jest przez rodzica/opiekuna, rozstaje się z nim przed wejściem do budynku szkoły.

      3. Po wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce.

      4. Spotkania w klasach uczniów z wychowawcami (przekazanie informacji związanych z nowym rokiem szkolnym, planu zajęć, itd.).

      5. Uczniowie, których nie odbiorą rodzice opuszczą szkołę zgodnie z odjazdami autobusów.:  Stolec o godz 9:37, Buk i Łęgi o godz. 10:15.

       

      Wytyczne GIS:

      1.Do szkoły mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

      2. Uczniowie oraz nauczyciele nie mogą uczestniczyć w spotkaniach, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

      3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren budynku szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dziecko wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

      4. Podczas spotkań w szkole mogą przebywać wyłącznie: 1) uczniowie, 2) wychowawcy, 3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę itp., 4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

     • ZEBRANIE DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

     • Utworzono: wtorek, 24, sierpień 2021 10:59

      Zebranie dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci z oddziałów przedszkolnych

      w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach

      Spotkanie informacyjne dotyczące organizacji i funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w roku 2021/2022 odbędzie się dnia 30 sierpnia 2021 (poniedziałek) o godz. 16:30.

      Grupa dzieci 3 i 4 letnich sala nr 12

      Grupa dzieci 5 i 6 letnich sala nr 2

      Ze względu na ograniczenia spowodowane Covid-19  i zalecenia GIS proszę, aby w zebraniu uczestniczyło jedno z rodziców bez dzieci. Ponadto proszę pamiętać o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

       Ewa Lewandowska                           

      dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach

     • WYPRAWKA DLA UCZNIA KLAS I-III

     • Utworzono: wtorek, 24, sierpień 2021 09:12

      Wyprawka dla ucznia klas I-III

      •  2 zeszyty w trzy linie,
      •  3 zeszyty w kratkę (szesnastko kartkowe),
      •  2 bloki białe (techniczny i rysunkowy),
      •  2 bloki kolorowe (techniczny i rysunkowy),
      •  plastelina,
      •  farby plakatowe i pędzelki,
      •  kredki,
      •  temperówka,
      •  linijka,
      •  ołówek,
      •  długopis,
      •  linijka,
      •  nożyczki

      Prosimy o podpisanie wszystkich przyborów dziecka.

     • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW/MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DO RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

     • Utworzono: poniedziałek, 19, lipiec 2021 15:22

      Podręczniki i ćwiczenia z przedmiotów obowiązkowych uczniowie otrzymają bezpłatnie w szkole.

      Podręczniki i ćwiczenia do religii Rodzice/Prawni opiekunowie kupują we własnym zakresie.

      Wykaz podręczników/materiałów ćwiczeniowych do religii w roku szkolnym 2021/2022

       

      Klasa

      Podręcznik

      Klasa I

      Poznaję Boży świat

      ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

      Wydawnictwo JEDNOŚĆ

      Klasa II

      Odkrywam królestwo Boże

      ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

      Wydawnictwo JEDNOŚĆ

      Klasa III

      Jezus jest z nami - podręcznik i zeszyt ćwiczeń

       D. Kurpiński, J. Snopek

      Wydawnictwo JEDNOŚĆ

      Klasa IV

      Miejsca pełne BOGActw - podręcznik i zeszyt ćwiczeń

      ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

      Wydawnictwo JEDNOŚĆ

      Klasa V

      Szczęśliwi, którzy szukają prawdy - podręcznik i zeszyt ćwiczeń

      ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

      Wydawnictwo JEDNOŚĆ

      Klasa VII

      Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

      ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

      Wydawnictwo JEDNOŚĆ

      Klasa VIII

      Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

      ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

      Wydawnictwo JEDNOŚĆ

     • WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY - 2021 r.

     • Utworzono: piątek, 25, czerwiec 2021 11:36

      Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia od godz.12:00 do 15:00 uczniowie/rodzice mogą odebrać w sekretariacie szkoły loginy i hasła w celu dostępu do wyników. Odbiór danych do logowania możliwy jest również po tym terminie poniedziałek-czwartek w godz. 8:00 - 15:00, piątek 8:00 - 13:00.

      Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną wydane uczniom/rodzicom  

      9 lipca br. w godz. od 9:00 - 13:00.

       

     • BEZPIECZNE WAKACJE 2021

     • Utworzono: piątek, 25, czerwiec 2021 11:01

      Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi tak wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas – WAKACJE. Jest to czas zabawy i nowych przeżyć. Korzystając z czasu wolnego nie należy jednak zapominać o BEZPIECZEŃSTWIE !!!

      Poniżej możecie zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Są to zalecenia Rzecznika Praw Dziecka i służb porządkowych policji dla uczniów, aby umieli poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji.

      ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

      Wakacje w górach

      •  Wybierając się w podróż po górskich szlakach należy zaopatrzyć się w dobre buty i ubranie.
      •  Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki dorosłych.
      •  Co ważne pogoda w górach może zmienić się niezwykle szybko, silny wiatr halny może utrudnić poruszanie się, a także doprowadzić do szybkiego wyziębienia organizmu, z kolei słońce to ryzyko odwodnienia oraz poparzeń słonecznych.
      •  Ruszając ze schroniska dla własnego bezpieczeństwa warto powiedzieć dokąd idziemy i jakimi szlakami, zapamiętaj numer alarmowy GOPR.
      •  Wyruszaj w góry rankiem, gdyż pogoda najczęściej psuje się po południu.
      •  Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, plandekę przeciwdeszczową oraz ciepłe ubrania, nawet jeśli jest lato.

      Wakacje nad morzem, jeziorem, rzeką

      Zasady bezpiecznej kąpieli

      •  Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik WOPR.
      •  Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
      •  Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję i nogi – unikniesz wstrząsu termicznego, niebezpiecznego dla naszego organizmu.
      •  Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem.
      •  Dbaj o czystość plaży.
      •  Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.

      Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu

      •  Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu.
      •  Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne (UWAGA! Noszenie ciemnych okularów bez filtra jest szkodliwe. Źrenica, do której dochodzi mniej światła, rozszerza się, dzięki czemu do wnętrza oka wnika więcej promieni UV).
      •  Chroń się w cieniu w godzinach południowych.

      Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze

      •  Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru.
      •  W czasie jazdy używaj kasku.
      •  W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów.
      •  Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują one także rowerzystów.
      •  Przed skrzyżowaniami, wyjazdami z podwórek i bocznych ulic trzymaj zawsze dłoń na hamulcu.
      •  Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu.
      •  Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty.

      Wakacje w domu

      Zabawa

      • Mieszkanie jest wspaniałym miejscem do organizowania ciekawych, bezpiecznych zabaw.
      • Pamiętaj jednak, że są rzeczy, których musisz się bezwzględnie wystrzegać w swoich zabawach.

      Są to:

      1) gaz – możesz się nim zatruć lub spowodować wybuch,
      2) prąd elektryczny – może Cię porazić,
      3) ogień – możesz spowodować pożar,
      4) woda – możesz zalać mieszkanie,
      5) ostre przedmioty – grożą zranieniem,
      6) lekarstwa – możesz się nimi zatruć.

      Obcy puka do Twoich drzwi

      •  Zawsze, gdy usłyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi sprawdź, kto to. Wyjrzyj przez okno lub spójrz przez wizjer w drzwiach. Jeżeli jest to osoba, której nie znasz: Nie otwieraj drzwi!!!
      •  Przygotuj kartkę z najważniejszymi numerami telefonów, pod które możesz zadzwonić w razie potrzeby. Jeżeli nie masz w domu telefonu, a coś Ci zagraża – zaalarmuj sąsiadów!

       

      WAŻNE TELEFONY

      112 – telefon alarmowy służb ratowniczych
      997 – telefon alarmowy Policji
      998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej
      999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego
      601 100 100 – telefon alarmowy WOPR
      800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

      Pamiętaj, że żadna zasada nie daje 100% szans na uniknięcie zagrożeń, ale z pewnością zmniejsza, możliwość stania się ofiarą.

      ŻYCZYMY SZCZĘŚLIWYCH POWROTÓW Z KAŻDYCH WAKACJI!!!

     • ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZK. 2020/2021

     • Utworzono: środa, 23, czerwiec 2021 15:11

      Dnia 25 czerwca 2021 r.

      o godz. 8:00

      odbędzie się zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      roku szkolnego 2020-2021.

       

      W związku z wytycznymi dotyczącymi przestrzegania bezpieczeństwa związanego z Covid-19 harmonogram dnia będzie wyglądał następująco:

      1. Zakończenie dla klas 1-8 o godz. 8:00.
      2. Uczniowie o godz. 7:55 udają się z wychowawcami do klas.
      3. W klasach wychowawca dokonuje promocji/niepromowania uczniów w formie rozdania świadectw.
      4. Świadectwa z wyróżnieniem wręcza uczniom Dyrektor (również w klasach).
      5. Czas na życzenia i pożegnanie się z uczniami przed wakacjami zorganizowany przez wychowawców.
      6. Odjazdy uczniów o godz.: Rzędziny, Stolec- 9:37, Buk, Łęgi- 10:15.

      Do szkoły mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

      1. Uczniowie oraz nauczyciele nie mogą uczestniczyć w spotkaniach, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

      2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren budynku szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dziecko wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

      3. Podczas spotkań w szkole mogą przebywać wyłącznie: 1) uczniowie, 2) wychowawcy, 3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę itp., 4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

      Uczniowie:

      1. Wchodzą pojedynczo z zachowaniem dystansu społecznego – 2 m, podczas pobytu w szkole mają zakryte usta i nos - maseczki ochronne (w wyjątkowych sytuacjach zdrowotnych przyłbice). Jeżeli uczeń przyprowadzany jest przez rodzica/opiekuna, rozstaje się z nim przed wejściem do budynku szkoły.

      2. Po wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce.

      3. Następnie udaje się do wyznaczonej sali, zajmuje miejsce przydzielone przez wychowawcę i oczekuje na rozpoczęcie spotkania.

      4. Po zakończeniu spotkania wychowawca wyczytuje kolejno uczniów, którzy mogą opuścić salę. Wyczytany uczeń zabiera swoje rzeczy i udaje się do wyjścia ze szkoły i niezwłocznie opuszcza teren szkoły. 

      Jeżeli świadectwo nie zostanie odebrane dnia 25.06.2021 r. to należy to uczynić w terminie późniejszym po uprzednim telefonicznym umówieniu się w sekretariacie szkoły.