• Koncepcja pracy szkoły jest to ogólny plan działania, który określa kierunki pracy (rozwoju) szkoły. Realizacja koncepcji jest oparta m.in. na programie wychowawczym, programie profilaktyki oraz planie pracy szkoły na dany rok.