• NOWE ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

     • Rzędziny,  dnia 30 marca 2023 r.

       

      INFORMACJE DLA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA O ZASADACH WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA ZAPEWNIONEGO DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
      W RZĘDZINACH

      OD 03.04.2023 r. DO 07.04.2023 R.

       

      Szanowni Państwo,

       

                  Informujemy, że od dnia 01 kwietnia 2023 r. zmieniają się zasady wnoszenia opłat za posiłki dla Państwa dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do innych form wychowania przedszkolnego, tj. punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dobra. Ma to związek ze zmianą formuły organizacji wyżywienia  w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobra. 

      Co to oznacza dla Rodziców / Opiekunów prawnych ?

      Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek zapewnić Państwa dzieciom wyżywienie podczas ich pobytu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym bądź w punkcie przedszkolnym.

       

      Natomiast Państwa obowiązkiem jest wnieść opłaty za te posiłki w wysokości adekwatnej do wartości tzw. „wsadu do kotła”, zgodnie z ofertą wykonawcy i ustaleniami dyrektora poczynionymi w porozumieniu z Wójtem (art. 106 ust. 3 w/w ustawy Prawo oświatowe -Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 tj. z późn. zm.).

       

      Opłaty za korzystanie z wyżywienia w placówkach wychowania przedszkolnego (w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych) mają charakter publicznoprawny i stanowią niepodatkowe należności budżetowe, które w zamian za zapewnienie Państwa dzieciom posiłków, są należne Gminie. Powyższe wynika z art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082 tj. z późn. zm.).

       

      Zgodnie z tym przepisem „opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

       

      Oznacza to, że na każdy miesiąc będą Państwa dzieciom zapewnione posiłki na wszystkie dni funkcjonowania placówki oświatowej  za które zostanie ustalona z góry opłata za wyżywienie.

       

      Skąd Rodzice/Opiekunowie prawni mają uzyskać informację o wysokości opłat za posiłki ?

       

      Zostanie Państwu udostępniony elektroniczny system do obsługi wyżywienia                              (https://aplikacja.zamowposilek.pl), w którym będą publikowane kwoty do zapłaty za posiłki za dany miesiąc, a także będzie można zrezygnować z całodziennego wyżywienia w dniach, w których dziecko nie będzie mogło skorzystać z zapewnionych mu posiłków (np. z powodu nieobecności w przedszkolu).

       

      Rodzic/Opiekun prawny dziecka winien zalogować się w aplikacji (https://aplikacja.zamowposilek.pl) i założyć konto w celu możliwości korzystania w pełnym zakresie z tego systemu, np. w celu złożenia zamówienia albo rezygnacji z obiadu. 

       

      Opłatę za wyżywienie za okres od 03.04.2023 r. do 07.04.2023 r. należy wnieść do  03 kwietnia br. (poniedziałek) do godz. 08:00.

       

      Łączna kwota to iloczyn stawki dziennej 12,30 zł i liczby dni w miesiącu kwietniu br.

       

      Skąd wynika wysokość opłaty za całodzienne wyżywienie?

      Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor placówki wychowania przedszkolnego w porozumieniu z Wójtem Gminy Dobra.  Państwo ponosicie koszty tylko tzw. „wsadu do kotła”.

      Wysokość opłat ustalonych w w/w porozumieniu (w tym „wsadu do kotła”) wynika ściśle ze stawek wskazanych przez wykonawcę.

       

      Czy w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za posiłki zostanie zwrócona Rodzicowi / Opiekunowi prawnemu ?

       

      Tak. Należy się Państwu należy zwrot kwot za niewykorzystane posiłki, co wynika z zasady ekwiwalentności, tj. Rodzic ponosi opłaty w takim zakresie, w jakim dziecko faktycznie skorzystało z wyżywienia. Warunkiem otrzymania zwrotu jest jednak zgłoszenie faktu nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 06:30 w dniu, poprzedzającym pierwszy dzień nieobecności dziecka. Zgłoszenia należy dokonać przez elektroniczny system do obsługi wyżywienia.

       

      Dostawca odpowiedzialny za dostarczenie posiłku i placówka  muszą otrzymać taką informację na tyle wcześnie, aby nie przygotowywać nadmiarowych posiłków i ponosić w związku z tym zbędnych kosztów.

       

      Zgłoszenie  nieobecności po wskazanym wyżej terminie będzie wiązało się z Państwa obowiązkiem zapłaty za posiłki. Alternatywnie będzie możliwy odbiór wyżywienia na wynos.

       

      Opłaty za posiłki niewykorzystane (pod warunkiem zgłoszenia  w terminie) zostaną Państwu zwrócone w postaci pomniejszenia opłaty w kolejnych miesiącach.

       

      Jak będą traktowane zaległości z opłatami?

      W takim przypadku wierzycielem z tytułu zaległych opłat nie jest przedszkole, lecz Gmina Dobra – jako organ prowadzący.

      Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z posiłków w placówkach wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o  postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 t.j. z późn. zm).

      W przypadku zaległości stosowane będą procedury związane z egzekucją należnych Gminie dochodów samorządowych jednostek budżetowych, tj. kierowane będą do zobowiązanych wezwania do zapłaty, a także podejmowane będą czynności zmierzające do wykonania zobowiązania w drodze egzekucji administracyjnej.

       

      Podstawa prawna:

      1. Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022r. poz.2082t.j.).
      2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022r. poz.1634 t.j.).

      3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 1082 t.j.)

      4. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479 t.j.)

       

     • NOWE ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA DLA UCZNIÓW

     • Rzędziny,  dnia 30 marca 2023 r.

       

      INFORMACJE DLA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA O ZASADACH WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA ZAPEWNIONEGO DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO

      PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĘDZINACH

      OD 03.04.2023 R. DO 05.04.2023 R.

       

      Szanowni Państwo,

       

                  Informujemy, że od dnia 01 kwietnia 2023 r. zmieniają się zasady wnoszenia opłat za posiłki dla Państwa dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Ma to związek z faktem zmiany formuły organizacji wyżywienia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobra. 

      Co to oznacza dla Rodziców / Opiekunów prawnych ?

      Szkoły podstawowe mają zapewnić Państwa dzieciom gorący posiłek i możliwość jego spożycia podczas ich pobytu w szkole. 

      Korzystanie z posiłków jest dobrowolne i odpłatne. W przypadku woli wykupienia wyżywienia - Państwa obowiązkiem jest wnieść opłaty za te posiłki w wysokości adekwatnej do wartości tzw. „wsadu do kotła”, zgodnie z ofertą wykonawcy i ustaleniami dyrektora poczynionymi w porozumieniu z Wójtem (art. 106 ust. 3 w/w ustawy Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 tj. z późn. zm.).

      Oznacza to, że na każdy miesiąc będą Państwo mieli możliwość zakupu obiadów – drugiego dania z kompotem w wysokości 10,00 zł na wszystkie dni funkcjonowania placówki oświatowej.

      Skąd Rodzice /Opiekunowie prawni mają uzyskać informację o wysokości opłat za posiłki ?

      Zostanie Państwu udostępniony elektroniczny system do obsługi wyżywienia                                     (https://aplikacja.zamowposilek.pl), w którym będą publikowane kwoty do zapłaty za posiłki za dany miesiąc. Zainteresowani wyżywieniem będą mieli możliwość złożenia zamówienia posiłków, a także będzie można zrezygnować z wyżywienia w dniach, w których dziecko nie będzie mogło skorzystać z zapewnionych mu posiłków (np. z powodu nieobecności w szkole).

      Rodzic / Opiekun prawny dziecka winien zalogować się w aplikacji (https://aplikacja.zamowposilek.pl) i założyć konto w celu możliwości korzystania w pełnym zakresie z tego systemu, np. w celu złożenia zamówienia albo rezygnacji z obiadu. 

       

      Zamówienie i związaną z tym opłatę za okres od 03.04.2023 r. do 05.04.2023 r. należy wnieść do 01 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00 (sobota), aby dziecko otrzymało posiłek od 03.04.2023 r.

       

      Skąd wynika wysokość opłaty za obiady?

      Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor placówki w porozumieniu z Wójtem Gminy Dobra.  Państwo ponosicie koszty tylko tzw. „wsadu do kotła”.

      Wysokość opłat ustalonych w w/w porozumieniu (w tym „wsadu do kotła”) wynika ściśle ze stawek wskazanych przez wykonawcę.

      Czy w przypadku nieobecności dziecka  w szkole opłata za posiłki zostanie zwrócona Rodzicowi / Opiekunowi prawnemu ?

      Tak. Należy się Państwu należy zwrot kwot za niewykorzystane posiłki, co wynika z zasady ekwiwalentności, tj. rodzic ponosi opłaty w takim zakresie, w jakim dziecko faktycznie skorzystało z wyżywienia. Warunkiem otrzymania zwrotu jest jednak zgłoszenie faktu nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 6:30 w dniu, poprzedzającym pierwszy dzień nieobecności dziecka. Zgłoszenia należy dokonać przez elektroniczny system do obsługi wyżywienia.

      Dostawca odpowiedzialny za dostarczenie posiłku i placówka  muszą otrzymać taką informację na tyle wcześnie, aby nie przygotowywać nadmiarowych posiłków i nie ponosić  w związku z tym zbędnych kosztów.

      Zgłoszenie  nieobecności po wskazanym wyżej terminie będzie wiązało się z Państwa obowiązkiem zapłaty za posiłki. Alternatywnie będzie możliwy odbiór wyżywienia na wynos. 

      Opłaty za posiłki niewykorzystane (pod warunkiem zgłoszenia  w terminie) zostaną Państwu zwrócone w postaci pomniejszenia opłaty w kolejnych miesiącach.

       

      Podstawa prawna:

      1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634).

      3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

      4. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479).

       

     • SZKOŁA DLA RODZICÓW

     • Startuje   Szkoła dla rodziców

      Gmina Dobra i Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają do kolejnej edycji Szkoły dla rodziców.

       

      PROGRAM WARSZTATÓW DLA RODZICÓW:

      Warsztaty mają na celu wsparcie uczestników w radzeniu sobie z wyzwaniami  rodzicielskimi i wypracowanie niekrzywdzących metod wychowawczych.

       

      Uczestnicy warsztatów:

      będą bardziej świadomi swoich uczuć, myśli, przekonań, potrzeb;

      będą lepiej rozpoznawać motywy swoich działań;

      zdobędą umiejętność rozpoznawania własnych emocji i ich kontroli, radzenia sobie z trudnymi emocjami;

      wypracują konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem;

      poszerzą swoje umiejętności wychowawcze, które pomogą im wychowywać dzieci bez przemocy;

      poznają i będą mieli możliwość ćwiczenia nowych, bardziej sprzyjających dziecku wzorów zachowań.

       

      Warsztaty składają się z trzech bloków tematycznych:

      1. „Nie” dla klapsa | Próbując odpowiedzieć na tak postawione pytanie, Rodzice przyjrzą się motywom, które nimi kierują, gdy stosują określone metody wychowawcze. Będą mieli okazję wejść w rolę dziecka, tak aby poznać jego perspektywę.
      2. Uczucia | Ten blok tematyczny da Rodzicom okazję do poznania skutecznych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami i kontrolowania swojego zachowania w trudnych sytuacjach.
      3. Zamiast klapsa | Czyli wspólne poszukiwanie skutecznych sposobów wychowawczych, które pomogą Rodzicom zachęcać dzieci do współpracy, budować silną więź z nimi i pozytywnie wspierać w rozwoju.

       

      TERMINY I MIEJSCE:

      Miejsce spotkań: Świetlica wiejska w Buku, Adres: Buk 42, 72-003 Dobra,

      Szkoła dla rodziców to cykl 5 warsztatów po 2 godziny dydaktyczne. Warsztaty odbywać się będą w środy w godzinach od 17:45 do 19:15 (godziny warsztatów dostosowane do rozkładu jazdy autobusu nr 223)

      Terminy spotkań: 05.04.2023 r., 12.04.2023 r., 19.04.2023 r., 26.04.2023 r., 10.05.2023 r.

       

      INFORMACJA O TRENERZE

      Kamila Dębińska: psycholog i pedagog. Ukończyła studia doktoranckie w dziedzinie pedagogiki, odbyła roczne szkolenia: interwencja kryzysowa, terapia poznawczo-behawioralna, szkoła trenerów i doradców personalnych. Od 2009 r. udziela pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem, od 2010 r. prowadzi warsztaty dla rodziców „Bez klapsa? Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”, szkolenia dla profesjonalistów dot. profilaktyki krzywdzenia dzieci, udziela konsultacji wychowawczych. Przez kilka lat prowadziła zajęcia dla studentów pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest autorką publikacji naukowych.

       

      KONTAKT

      ZAPISY: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24a, tel. (91) 311 33 04 lub 509 572 519 (osoba do kontaktu: Joanna Huzarska)

     • DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI - ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA

     • Choć większości ten dzień kojarzy się z pierwszym dniem wiosny, jest to także dzień zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby osób z zespołem Downa.

      21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.

      Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.

      Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa.

      Niech ten dzień będzie świętem radosnym, a życie osób z zespołem Downa, barwne i szczęśliwe.

      Tak wyglądała odpowiedź naszej świetlicy pokazując, że takie małe szczegóły robią z naszej szkoły wyjątkowe miejsce.

     • PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY- DNIEM TALENTÓW

     • 21 marca obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny. Tradycją stało się, że w tym dniu uczniowie mogą zaprezentować swoje talenty. Dzieci z grupy 4-5 latków rozpoczęły pokaz talentów piosenką „Nutki trzy”, następnie obejrzeliśmy pokaz gimnastyczny, ćwiczenia z piłką, wysłuchaliśmy piosenki, pośmialiśmy się z opowiadanych dowcipów, posłuchaliśmy o hobby plastycznym naszych uczniów, a na koniec mieliśmy okazję zaznajomić się z zasadami boksu. Wszystkie występy spotkały się z entuzjastyczną reakcją publiczności. Zadaniem dla klas było narysowanie symboli wiosny i z tych rysunków został ułożony obraz.

      Ten uroczy dzień zakończyliśmy wspólnym ogniskiem, podczas którego można było upiec kiełbaskę i chleb. Nagrody dla uczestników pokazu talentów, nagrody dla klas za prace plastyczne oraz poczęstunek na ognisku sfinansowała Rada Rodziców, której bardzo dziękujemy. Sezon wiosenny uważamy za rozpoczęty!

     • Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2023

     • 16 marca 14 uczniów z klas II-VIII, przystąpiło do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2023. Rozwiązywali oni zadania w swojej kategorii wiekowej, a więc testy w kategorii Maluch, Beniamin i Kadet. Konkurs ten ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Główną ideą konkursu jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, "Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki. Dla większości uczniów był to pierwszy udział w tym konkursie.

     • "Dinozaury"

     • W tym tygodniu zgłębialiśmy wiedzę na temat dinozaurów. Poznaliśmy ich nazwy oraz sposoby odżywiania. Wiemy kto zajmuje się odkrywaniem i badaniem ich szczątków, choć nazwa paleontolog jest naprawdę trudna;) Poznaliśmy też piosenkę o trzech dinozaurach i ich mamie. Ćwiczyliśmy nasze rączki lepiąc dinozaury z plasteliny, a także malując je farbami. Porównywanie wielkości dinozaurów z użyciem określeń "wyższy" i "niższy" oraz "najwyższy" i "najniższy" zainspirowały nas do sprawdzenia kto z nas jest najniższy, a kto najwyższy.

      Z okazji Dnia Kobiet chłopcy przygotowali piękne kartki dla swoich koleżanek. Podczas spacerów szukaliśmy oznak wiosny i mimo, że udało nam się je znaleźć, zima udowodniła, że nie pozbędziemy się jej tak łatwo ;) Trudno, wykorzystaliśmy to szalejąc na śniegu!

     • WARSZTATY PROFILAKTYCZNE - "FONOHOLIZM"

     • 9 marca w szkole dla uczniów klas 1-8 odbyły się spotkania warsztatowe na temat „Fonoholizmu”, czyli uzależnienia od telefonu komórkowego, smartfona, tabletu. Uzależnienie od telefonu komórkowego oraz portali społecznościowych to potrzeba ciągłego korzystania z nich,  pomimo negatywnego wpływu na różne sfery życia m.in. rodzinną, naukę, zdrowie, czas wolny. Fonoholizm może prowadzić do społecznej izolacji oraz zaniedbywania różnych form aktywności społecznej, nauki, aktywnego wypoczynku, higieny osobistej oraz zdrowia. Warsztaty zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a prowadził je Pan Dariusz Szczotkowski.

     • 8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet

     • Dzień Kobiet to szczególny czas, kiedy możemy podziękować kobietom za to jakie są. To okazja, aby docenić ich wkład w nasze życie, ich determinację i siłę, którą wykazują każdego dnia. To czas, kiedy składamy życzenia wszystkim kobietom: matkom, siostrom, córkom, przyjaciółkom czy partnerkom.

      Poczęstunek od chłopców z okazji Dnia Kobiet.

      I jeszcze coś słodkiego przygotowane przez świetlicę szkolną.